(OGS)Ortaöğretim Geçiş Sistemi

KISALTMALAR

SBS

Seviye Belirleme Sınavı

YBP

Yılsonu Başarı Puanı

DP

Davranış Puanı

SP

Sınıf Puanı

OYP

Ortaöğretime Yerleştirme Puanı

OKS

Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı

DPY-B

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı

 


I. BÖLÜM

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ VE SEVİYE BELİRLEME SINAVI

1.1 GENEL AÇIKLAMALAR

Öğretim programlarını geliştirme ve uygulama çalışmaları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2004 Yılından bu yana kademeli olarak sürdürülmektedir.  Bu çalışmaların devamı olarak ortaöğretime geçiş sistemi yeniden yapılandırılmıştır. 

Yeniden yapılandırılan ortaöğretime geçiş sistemiyle birlikte öğrencilerin ilköğretim sonundaki performansı; 6, 7 ve 8’inci sınıfların sonunda öğretim programı odaklı sınavlarla belirlenecek ve bu şekilde öğrencilerin bilhassa okuluna ve derslerine önem vermesi sağlanmış olacaktır. Ortaöğretime geçişte esas alınacak puan belirlenirken, seviye belirleme sınavları ile okuldaki bütün derslerden alınan başarı puanları yanında, öğrencilerin okul kültürüne uyumu, öz bakımı, kendini tanıması, iletişim ve sosyal etkileşimi, ortak değerlere uyumu, çözüm odaklı olma, sosyal faaliyetlere katılımı, takım çalışması ve sorumluluk, verimli çalışma, çevreye duyarlılığı gibi davranış niteliklerinin değerlendirilmesinden aldıkları puanlarda hesaba katılacaktır. Buna göre 6, 7 ve 8’inci sınıfların sonunda bu sınıflar için öğretim programı odaklı sınavlardan elde edilen puanların yüzde 70’i, öğrencilerin okuldaki yıl sonu başarı puanlarının yüzde 25’i ve belirlenen davranış ölçütlerine dayalı olarak elde edilen davranış puanının yüzde 5’i toplanarak öğrenci hakkında, sadece anlık bir performansa dayalı değil geniş bir zaman dilimine ve üretilen çok boyutlu bir performans göstergesine dayalı olarak her sınıf için  “Sınıf Puanı” bulunacaktır. Ayrıca bu üç sınıftaki performansa dayalı olarak elde edilecek sınıf puanlarından 6’ncı sınıfın yüzde 25’i, 7’nci sınıfın yüzde 35’i ve 8’inci sınıfın da yüzde 40’ı alınarak “Ortaöğretime Yerleştirme Puanı” elde edilecektir. Bu şekilde oluşturulan yeni sistemde öğrencilerin, üç yıl boyunca motivasyonlarının devam etmesi ve temel eğitim niteliği taşıyan ilköğretim eğitiminin ruhuna uygun bir şekilde bütün derslerin önemsenmesi sağlanacaktır. Bu yıl ilköğretimin 8’inci sınıfında öğrenim gören öğrenciler son kez OKS’ ye girecek olup SBS’ye girmeyecektir.

Yeni sistem sayesinde ilköğretimdeki eğitim ve öğretim durumunun sınıflara, derslere, öğretmenlere, okullara, il, ilçe ve bölgelere göre somut olarak değerlendirilmesi mümkün olacaktır.

Ortaöğretime Geçiş Sistemiyle, öğrencilerin performansı çok boyutlu olarak, sürece yayılmış bir şekilde değerlendirilecektir.

İlk olarak 2006 Yılında ortaöğretim kurumlarında uygulamaya konulan 100’lük puan sistemi, bu yıl ilköğretim okullarında da uygulanmaya başlanmıştır.

Yapılan düzenlemeler sadece 100’lük sistemin uygulanmaya konulmasıyla sınırlı kalmamış, yeni Ortaöğretime Geçiş Sistemiyle  birlikte daha fazla anlam ve önem kazanan okulda, derslere dayalı olarak elde edilen başarıların daha sağlıklı bir şekilde ölçülmesi ve değerlendirilmesi için düzenlemeler yapılmıştır.

Ortaöğretime Geçiş Sistemi çerçevesinde, hem okuldaki eğitimin hem de öğretmenlerin yapacağı ölçme ve değerlendirmenin önemi artırılmıştır.

Ortaöğretime Geçiş Sistemi, e-okul sistemi çerçevesinde her türlü iş ve işlemi elektronik ortamda gerçekleştirmektedir. Yurt dışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin, ortaöğretimlerine ülkemizde devam etmek istemeleri durumunda, sisteme dâhil olabilmelerine

Ortaöğretime Geçiş Sistemi imkân sağlamaktadır. Böylece çok yönlü ve ayrıntılı bir veri tabanı oluşacaktır.

Yukarıda belirtilen değişikliklerin gerektirdiği tutum ve davranışların, okul yöneticileri ve öğretmenlerce özümsenerek uygulanması, öğrenci ve velilerin bu değişiklikler konusunda bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

1.2 Ortaöğretime Geçiş Sistemi

Ortaöğretime Geçiş Sistemi;  merkezî sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına geçişte öğrencinin 6, 7 ve 8’inci sınıflarda ders kesiminden sonra gireceği seviye belirleme sınav puanı, yıl sonu başarı puanı ile davranış puanlarının belirlenen oranda toplamı ile elde edilen sınıf puanlarının,  belirlenen oranda toplamından elde edilen ortaöğretime yerleştirme puanını esas alınarak merkezî yerleştirmenin yapılacağı yeni bir sistemdir.

1.3 Seviye Belirleme Sınavı (SBS)

Seviye belirleme sınavları (SBS); ilköğretimin 6, 7 ve 8’inci sınıflarında; görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım, müzik, beden eğitimi, rehberlik/sosyal etkinlikler dersleri dışındaki zorunlu derslerin öğretim programlarından ders yılı sonunda yapılan merkezî sistem sınavlarıdır.
Bu sınavlar yarışma sınavı niteliğinde olmayıp öğrencinin derslerden elde ettiği kazanımlarının ne ölçüde kazanıldığının ölçülmesini amaçlamaktadır.

1.4 Yılsonu Başarı Puanı (YBP)

Öğrencinin derslerden aldığı yıl sonu puanları, o derslere ait haftalık ders saati ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları hesaplanacak. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesiyle yıl sonu başarı puanı hesaplanacaktır.

1.5 Davranış Puanı ve Dönüştürülmesi

Davranış puanı (DP); öğrencinin okul içindeki okul kültürüne uyum, öz bakım, kendini tanıma, iletişim ve sosyal etkileşim, ortak değerlere uyma, çözüm odaklı olma, sosyal faaliyetlere katılım, takım çalışması ve sorumluluk, verimli çalışma, çevre duyarlılığı ölçütlerinin notla değerlendirilmesi sonucunda elde edilen davranış notunun 100’lük puana çevrilmesiyle bulunan puandır.

İlköğretim 6, 7 ve 8’inci sınıflarda tüm dersler için, ders okutan öğretmenlerin her bir ölçüte vermiş oldukları notların aritmetik ortalaması alınarak öğrencinin o ölçüte ait dönem notu elde edilir. Her bir ölçütün iki döneme ait notlarının aritmetik ortalaması alınarak ölçütün yıl sonu davranış notu bulunur. Tüm ölçütlerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması alınarak davranış notu hesaplanır. Davranış notu 20 ile çarpılarak davranış puanı elde edilir.

Öğrencinin geçerli bir nedenle ders veya derslerden davranış notları eksikse mevcut notları üzerinden davranış puanı hesaplanır.

1.6 Sınıf Puanı ve Ortaöğretime Yerleştirme Puanının Hesaplanması

Sınıf puanı; o yılın seviye belirleme sınavı puanının % 70’i, yıl sonu başarı puanın % 25’i ve davranış puanının % 5’i esas alınarak elde edilen puandır.  
Herhangi bir sebeple seviye belirleme sınavına katılmayan öğrencinin seviye belirleme sınavı puanı, o yıla ait en düşük seviye belirleme sınavı puanıdır.

Ortaöğretime yerleştirme puanı; 6’ncı sınıfın sınıf puanının (SP6) % 25’i, 7’ncı sınıfın sınıf puanının (SP7) % 35’i ve 8’inci sınıfın sınıf puanının (SP8) % 40’ı toplanarak elde edilen puandır.  

2007–2008 Öğretim Yılında ortaöğretime geçiş sistemine 6 ve 7’nci sınıflardan başlanır. Bu öğretim yılında 7’nci sınıfta öğrenim gören öğrenciler, 7’nci ve 8’inci sınıf puanlarından elde edilen ortaöğretime yerleştirme puanıyla yerleştirilir.

Bu öğrencilerin ortaöğretime yerleştirme puanları; 7’nci sınıf puanının %40’nın, 8’inci sınıf puanının % 60’nın toplamıyla bulunur.

1.7 Ortaöğretime Kurumlarına Yerleştirme İşlemleri    
 
Fen Liseleri,  Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Teknik Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Anadolu İmam-Hatip Liseleri, Anadolu Sağlık Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Adalet Meslek Liseleri, Anadolu Tarım ve Tarım Meslek Liseleri, Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi ve Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesine yerleştirme işlemi, ortaöğretime yerleştirme puanına göre yapılacaktır.

Yerleştirme işlemi, ortaöğretim yerleştirme puanına göre yapılır. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tercih başvuruları alınmak suretiyle puan üstünlüğü esasına dayalı olarak önceden belirlenmiş kontenjanlara göre yerleştirme yapılır. Ortaöğretim yerleştirme puanlarının eşit olması halinde 8’inci sınıf seviye belirleme sınavı (SBS) puanı, eşitliğin devamı hâlinde, 7’nci sınıf seviye belirleme sınavı (SBS) puanı, yine eşitliğin olması halinde 6’ncı sınıf seviye belirleme sınavı (SBS) puanı yüksek olan öğrenciye öncelik verilir. Bunlarında eşit olması halinde tercih önceliği dikkate alınır.

Bakanlık her yıl ortaöğretime geçiş sistemiyle yerleştirme yapılacak olan okulların kontenjanlarını tespit ederek http://oges.meb.gov.tr adresinden ilan edecektir. Öğrenciler bu kontenjanlara göre tercih yapacaktır.

II. BÖLÜM 

SEVİYE BELİRLEME SINAVI e-KILAVUZU

2.1 BAŞVURU ŞARTLARI

2007–2008 öğretim yılında ilköğretim kurumlarının 6’ncı veya 7’nci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

BAŞVURU ÜCRETİ VE BANKA İŞLEMLERİ

 1. Seviye Belirleme Sınavı ile Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına 6’ncı veya 7’nci sınıftan başvuracak öğrenciler, 10 (on)YTL sınav ücretini 11- 22 Şubat 2008 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığıyla yatıracaktır.
 2. SBS ve DPY-B sınavına başvuru yapacak olan öğrenci sadece 10 (on)YTL sınav ücretini yatıracaktır. İki sınav için ayrı ayrı ücret yatırılmayacaktır.
 3. Yurt dışından sınava başvuracak öğrenciler 10 (on) YTL sınav ücretini T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beşevler Şubesi 5495221–5001 nolu hesaba yatıracaktır.
 4. Banka dekontunda öğrencinin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katıldığı sınavın açık adı bulunacaktır.
 5. Öğrenciler ayrıca başvuru döneminde okul müdürlüğüne, kırtasiye, Internet, fotokopi giderleri için okul aile birliği makbuzu karşılığında 2 (iki) YTL ödeyecektir.
 6. Sınav ücreti kesinlikle bankaya yatırılacak; mektup, elden, Internet bankacılığı veya EFT yoluyla sınav ücreti tahsil edilmeyecektir.

    Sınav ücreti 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamına giren öğrencilerden alınmayacaktır.

2.2 BAŞVURU İŞLEMLERİ

Seviye belirleme sınav başvuruları 11–22 Şubat 2008 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sınav başvurularının yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e-okul sisteminde bilgilerinin doğru ve güncel olması gerekmektedir.


Bilgiler e-okul sisteminden otomatik olarak alınacağı için doğruluğundan ve güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.

Veli, öğrencinin T.C. kimlik numarasıyla bankaya sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran öğrencinin başvurusu otomatik yapılmış olacaktır. Ancak sınav ücretini başvuru tarihinde belirtilen bankalardan birine yatırmayan öğrencilerin başvurusu yapılamayacaktır.

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’nda başvuru yapmak isteyen öğrenci, 6’ncı veya 7’nci sınıftan başvuruda bulunacaksa başvuru ekranından DPY-B sınavını işaretleyecektir. Bu iş ve işlemler http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr   adreslerinden yapılacaktır.

Bu öğrencilerin başvuru bilgileri ve DPY-B ile ilgili belgeleri kontrol edildikten sonra okul müdürlüğü tarafından elektronik onaylama yapılacaktır.

Onaylanan başvurunun 2(iki) nüsha çıktısı alınarak veliye incelettirilip imzalatılacaktır. Okul müdürlüğü mühürleyerek 1 (bir) nüshasını veliye teslim edecek, diğerini saklayacaktır.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamına giren öğrencilerden sınav ücreti alınmadığı için başvuru işlemleri okul müdürlüğü tarafından e-okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

Öğrenci, sınav ücretini yatırdığı banka dekontunu saklayacaktır.

KKTC vatandaşı olan öğrenciler ile Türkiye’de öğrenim gören T.C. vatandaşı olmayan öğrencilerin;
SBS’ ye başvuru yapabilmesi için diğer öğrenciler gibi öğrenim gördükleri okullarda e-okul sisteminde bilgilerinin doğru ve güncel olarak işlenmiş olması gerekmektedir. Bu öğrencilerin e-okul sisteminde kayıtlı olan geçici numaralarıyla bankaya sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.

2.3.1 Yurt Dışından Başvuru İşlemleri

Yurt dışında Tablo- 1’de belirtilen Bakanlığımıza bağlı okullarda eğitim gören öğrenciler 6’ncı veya 7’nci sınıftan SBS’ ye başvuru yapmak istiyor ve T.C. vatandaşı ise; T.C. kimlik numarasıyla, KKTC vatandaşı ise e- okul sisteminde kayıtlı geçici numarayla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beşevler Şubesi 5495221–5001 nolu hesaba 10 (on) YTL sınav ücretini yatırarak otomatik başvuru yapmış olacaktır.

Yurt dışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullarda eğitim gören (e-okul sisteminde yer almayan) 6’ncı veya 7’nci sınıf öğrencileri de http://www.meb.gov.tr  ile http://oges.meb.gov.tr  adreslerinde yayımlanan EK–1 “2008 SBS-Yurt Dışı Başvuru Talep Formunu’’ eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurup, çıktısını alıp, imzalayarak ve ilgili makama onaylatarak başvuru süresi içinde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı- 06500 Teknikokullar /ANKARA adresine APS veya dengi posta yoluyla gönderecektir. Faksla veya e -posta hizmeti yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir.

KKTC okulları e-okul sistemine dâhil oldukları için işlemlerini buradan yapabilecektir.

Yurt dışından başvuru yapacak öğrenciler Tablo-1’de belirtilen okullardan e- okul sistemindeki bilgilerinin doğru ve güncel olmasını kontrol edecektir. e- Okula kayıtlı değil ise kaydını okul müdürlüğüne yaptıracaktır.

2.4 BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

 1. e- Okul sistemindeki öğrenci bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,
 2. Öğrenci sınav ücretini belirtilen sürede bankalardan birine yatırmamışsa (başvuru ücretinden muaf olan öğrenciler hariç),
 3. DPY-B sınavı için elektronik ortamda okul müdürü tarafından onaylanmamışsa öğrencinin başvurusu geçersiz sayılacaktır.

2.5 ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİLER

Özürlü öğrencilerin sınav uygulaması sırasında özür durumlarına uygun ve aşağıda belirtilen şekilde hizmet alabilmeleri için e- okul sistemine kayıt olurken özür durumlarıyla ilgili bilgilerin işlenmesi için “özürlü sağlık kurulu raporu”, ”özürlü için kimlik kartı” veya “özürlülük bilgisinin işlendiği nüfus cüzdanı”ndan birini okul müdürlüklerine beyan etmeleri zorunludur.

Belirtilen belgelerin dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Üzerinde tahribat silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır.

Özürlü öğrencilerin beyan ettiği rapor ya da belgenin bir nüshası okul müdürlüğünde saklanacak, bir nüshası da Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı- 06500 Teknikokullar/ ANKARA adresine başvuru bilgilerinin yer aldığı bilgisayar çıktısının fotokopisiyle birlikte 23 Mayıs 2008 tarihine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile gönderilecektir.  

Rapor ya da belgenin gönderilmesinden; öğrenci özel eğitim kurumlarında öğrenim görüyor ise okul müdürlükleri, diğer ilköğretim kurumlarında öğrenim görüyor ise veli sorumlu olacaktır. Aksi durumda öğrencilerin özür durumlarına göre hizmet verilmesi mümkün olamayacaktır.

Başvuru işlemleri bittikten ve beyan ettiği belgeler uzmanlar tarafından incelendikten sonra, öğrenci özür durumuna göre düzenlenmiş salonlarda sınava alınacaktır.

Özürlü öğrenciler, sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir. Özürlü öğrenciler mümkün olduğunca sınav binalarının giriş katlarındaki salonlara yerleştirilecek, görevli öğretmenler önceden bilgilendirilecektir.

Görme özürlü öğrenciler için şekilli sorular diğer öğrencilere sorulan sorularla aynı kazanım ve soru yapısına uygun olarak hazırlanacaktır. Bu şekilde hazırlanamayan sorulardan öğrenci muaf olacaktır.
Değerlendirme işlemi kılavuzun 2.10. maddesinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Görme engelli öğrencilere muaf olduğu sorular çıkarılarak ayrı soru kitapçığı basılacaktır. Görmeyen öğrenciler okutman ve yazman eşliğinde tek kişilik salonda sınava alınacak ve sınav süresine 30 dakika ek süre verilecektir.
SBS’ de görmeyen öğrenciler yabancı dil sorularından muaf olmayacaktır. Bu öğrencilere okutman olarak yabancı dil bilen öğretmen görevlendirilecektir.

Az gören öğrenciler için soru kitapçığı ve cevap kâğıtları büyük punto olarak hazırlanacak, tek kişilik salonlara yerleştirilecektir. Az gören öğrencilerde soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

Üst bedenlerini kullanamayan ya da kullanmakta zorluk çeken öğrenciler başvuru sırasında belirtilmesi şartıyla tercihine göre cevap kâğıtlarını işaretlemede salon görevlilerinden 1(bir) öğretmen yazman olarak yardımcı olacaktır ya da sınav süresine 30 dakika ek süre verilecektir.

Alt bedenini kullanamayan öğrenciler salonlara yerleştirilmelerinde yardımcı olması için personel görevlendirilecektir. Başvuru sırasında belirtilmesi durumunda öğrencinin ihtiyacına göre ek oturma düzeni ya da salon düzeni yapılacaktır.

Üst ve alt bedeninin her ikisini birden kullanamayan ortopedik özürlü öğrenciler tercihine göre cevap kâğıtlarını işaretlemede salon görevlilerinden 1(bir) öğretmen yazman olarak yardımcı olacaktır ya da sınav süresine 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca; özür durumuna göre ek oturma düzeni ya da salon düzeni yapılabilecektir.

İşitme özürlü öğrencilere salonda yardımcı olması için ilin şartlarına uygun “işaret dili öğretmeni,” “işaret dili bilen öğretmen” veya “işaret dili tercümanı” il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından görevlendirilecektir. İşitme özürlü öğrenciler, ilin salon durumuna göre 1 kişilik, 3 kişilik veya 5 kişilik guruplar hâlinde yerleştirilecektir. İşitme özürlü öğrenciler başvuruda belirtmeleri durumunda sınav süresine 30 dakika ek süre verilecektir.

İşitme özürlü öğrenciler yabancı dil derslerinden öğretim süreci boyunca muaf ise sınavda da bu sorulardan muaf olacaktır. Seçmeli olarak yapancı dil okuyorlarsa yine sınavda muaf olacaktır. Kısmen muaf ise bu sınavda yapancı dil sorularını yanıtlayacaktır. Yapancı dil dersinden muaf olan öğrenciler durumlarını belgelendirerek dilekçeyle beraber Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı- 06500 Teknikokullar/ ANKARA adresine APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile gönderilecektir.  

Ruhsal ve duygusal özürlü öğrenciler (dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile özel öğrenme güçlüğü) tek kişilik salonda sınava alınacaktır. Okuma yitimi (disleksi) veya yazma yitimi (disgrafi) olan öğrencilere salon görevlisi olan 2(iki) öğretmen yazman veya okutman olarak yardımcı olacaktır.

Süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Yatağa bağımlılığı olan ya da sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olan öğrenciler durumunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirdikleri takdirde tedavi gördükleri merkezde sınava alınacaktır.

Şeker, astım, tansiyon ve epilepsi gibi hastalıklardan dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte salonlara yerleştirilecektir.

Özürlü öğrencinin velisi ve okul yetkilileri e-okul sisteminden öğrencinin özür durumuyla ilgili bölümü işaretlemeleri gerekmektedir.

2.6 OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

 1. Okulda kayıtlı olan öğrencilere ait bilgileri, e-okul sistemindeki bilgilerle karşılaştırmak; doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek. (Özellikle doğum tarihi (gün/ay/yıl), cinsiyet ve özür durumu bilgilerinin doğruluğu kontrol edilecektir. Nüfus bilgilerinde hata varsa önce nüfus müdürlüğünden sonra da okul müdürlüğü “e-okul” sisteminden düzeltme yapacaktır.)
 2. Seviye belirleme sınavına başvurmak isteyen öğrenciler ile velilere başvuru işlemleri ve sınavlarla ilgili rehberlik etmek.
 3. http://www.meb.gov.tr ile http://oges.meb.gov.tr  adreslerinde yayımlanan SBS “e-Kılavuzunu” ve “Başvuru İşlem Basamakları Dokümanını” öğrencilere dağıtmak.
 4. e-Okul sisteminden başvuru tarihleri arasında öğrencilerinin başvuru yapıp yapmadığını kontrol etmek ve yapmayanları uyarmak.
 5.  Seviye belirleme sınavına katılacak 6 veya 7’nci sınıf öğrencileri DPY-B Sınavı’na başvuracak ise başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarını, özellikle de kontenjan türüyle ilgili belgeye sahip olup olmadıklarını okulda kurulan komisyon tarafından kontrol etmek.
 6. DPY-B başvurusunu elektronik ortamda onaylamak, çıktısını alarak veliye imzalatmak ve okul müdürlüğü tarafından imzalayıp onaylamak.
 7. Başvuru belgesinin aslını okulda saklamak, bir örneğini öğrencinin velisine imza karşılığı vermek.
 8. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamına giren öğrencilerin başvuru işlemlerini e-okul sistemi üzerinden yapmak.
 9. Okulun Internet bağlantısı olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün Internet erişim imkânlarını kullanarak öğrenci başvurularının onaylanmasını sağlamak.  
 10.   Sınav giriş belgesini Internet üzerinden alarak onaylayıp öğrenciye teslim etmek. Sınav giriş belgesini kaybeden öğrencilere belgenin yenisini çıkarıp onaylayarak vermek.
 11. Bursluluk sınavını kazanan 6 veya 7’nci sınıf öğrencilerinin bursluluğa kayıt işlemlerini “e-burs” modülü üzerinden yapmak.

2.7 DEVLET PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulların bursluluk sınavlarını kazanarak kayıtlarını yaptıran öğrencilerden, burslu okuma şartlarını taşıyanlara, ilgili yönetmelik hükümleri gereğince bu sınavda aldıkları puana göre yapılacak seçme ve sıralama ile burslu öğrenim görme hakkı sağlanır.

İlköğretimin 6 veya 7’nci sınıfında öğrenim gören ve SBS’ ye katılan öğrenciler koşulları taşımaları hâlinde bursluluk için DPY-B sınavına girebilir.

DPY-B sınavıyla ilgili açıklamalar ve istenen belgeler “2008 Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı e-Kılavuz”unda yer almaktadır.
DPY-B sınavı için okul müdürünün veya müdür yardımcısının başkanlığında en az 2 (iki) kişiden kurulacak komisyon tarafından, öğrencinin başvuru için getirdiği beyan ve belgeler okulda incelenecektir. İnceleme yapmayan okul müdürlükleri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

2.8 SINAV GİRİŞ BELGESİ

SBS-sınav giriş belgesi 10 Haziran 2008 tarihinden sonra http://www.meb.gov.tr veya  http://oges.meb.gov.tr  adreslerinden okul müdürlükleri tarafından renkli alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

Öğrencilere sınav giriş belgesi posta yoluyla ayrıca gönderilmeyecektir.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin fotoğraflı ve kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde (ilinde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) Bölge Sınav Yürütme Komisyonu’nun teklifi, Başkanlığın uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

 Sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini başvuru yaptığı okul müdürlüklerinden alabilecektir.

Sınavdan önce sınava gireceği bina ve salonu görmesi öğrenciye önerilir.

2.9 SINAV UYGULAMASI

 1. 6’ncı sınıfların sınavı 21 Haziran 2008 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayıp 80 soru sorulacak ve 90 dakika sürecek, tek oturum olarak yapılacaktır.
 2. 7’nci sınıfların sınavı 22 Haziran 2008 Pazar günü saat 10.00’da başlayıp 90 soru sorulacak ve 100 dakika sürecek, tek oturum olarak yapılacaktır.
 3. İlköğretim 6 ve 7’nci sınıfların SBS ve DPY-B sınavları tüm il merkezleri ile yurt dışında Lefkoşa, Trablusgarp, Riyad, Medine, Aşgabat, Bakü ve Cidde’de gerçekleştirilecektir. Başvuru sayısının beklenenden fazla olması durumunda gerekli görülen bazı ilçe merkezlerinde de sınav yapılabilecektir.
 4. 2008 SBS ve DPY-B sınavları yurt dışındaki sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle saat 10.00’da merkezi sistemle, aynı anda yapılacaktır.
 5. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.30’da sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı (veya pasaport) en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
 6. Kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanında olmayan öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacaktır.
 7. Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat bulundurup bulundurmadığı kontrol edilecektir. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla geçersiz sayılacaktır.
 8. Öğrenciler sınava başı açık, temiz, düzenli ve aşırılığa kaçmayan bir kıyafetle girecektir.
 9. Öğrenciler, sınav giriş belgesinde belirtilen kendi sıra numarasında oturacak, gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencinin önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.
 10. Öğrenci; cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrencinin kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır.
 11. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, ilk 60 dakika içinde ise sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala salonda özürlü öğrenciler hariç en az 2 (iki) öğrenci sınıfta tutulacaktır.
 12. Salon görevlileri öğrencilere soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Öğrenci de kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.
 13. Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.
 14. Cevap kâğıdındaki imza bölümüne öğrenci adını kendi el yazısıyla yazacaktır.
 15.   Cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız.” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.
 16. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa B yuvarlağını işaretleyecektir.
 17. Öğrenciler cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.
 18. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
 19. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır.
 20. Sınavda cevap kâğıdının başkaları tarafından görülmesi ya da herhangi bir dokümandan kopya çekilmesi halinde salon görevlileri tutanakla durumu tespit edecektir. Ayrıca; bilgisayar ortamında ikili veya toplu kopya çekildiğinin analiz edilmesi durumunda kopya tespit işlemi yapılarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
 21. Öğrenciler, sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.
 22. Sınav bitiminden sonra;

i) Öğrenciler, soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağına adını kendi el yazısıyla yazacaktır.
ii) Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir.
iii) Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.

Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen öğrencilerin sınavı tutanakla iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu öğrencilerin sınavı Başkanlık tarafından geçersiz sayılacaktır.

2.10 SINAV DEĞERLENDİRMESİ

İlköğretim kurumlarının 6, 7 ve 8’inci sınıflarında Seviye Belirleme Sınavına katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

 1. Her öğrencinin cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
 2. Seviye belirleme sınavı, yapılacak derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecektir.
 3. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı gelen ham puanlar bulunacaktır. Şekilli sorulardan muaf olarak değerlendirmeye alınacak özürlü öğrencilerin ham puanları hesaplanırken önce her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı gelen geçici ham puanlar bulunur. Bulunan geçici ham puanlar, testlerdeki toplam soru sayılarına dönüştürülerek değerlendirmeye esas ham puanlar hesaplanır. Böylece her öğrenci için beş ayrı ham puan hesaplanmış olacaktır.
 4. Tüm öğrencilerin ham puanları toplanarak sınava giren öğrenci sayısına bölünüp her bir testin ortalaması bulunacaktır.
 5. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanacaktır.
 6. Öğrencilerin her bir teste ait standart puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
 7. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunacaktır.
 8. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunacaktır.

Ağırlıklı Standart Puan hesaplanırken kullanılacak ağırlık katsayıları tabloda verilmiştir.

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.

 1. Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.

Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.

 1. Formülde kullanılan En Küçük TASP, kopya taraması sonucu hiçbir testi ikili ya da toplu kopya nedeniyle iptal edilmeyen öğrenciler içindeki En Küçük TASP’ tır.
 2. Kopya taraması sonucu bazı testleri iptal edilen ve TASP, En Küçük TASP altında olan öğrencilerin, SBS’leri 100 puan olarak kabul edilecektir.
   

2.11 SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ 

SBS sonuçları, 31 Temmuz 2008 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ile http://oges.meb.gov.tr  adreslerinden ilan edilecektir.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Sınav sonuç belgesinde öğrencinin her alt testine ait doğru, yanlış ve boş sayıları ile 100–500 puan aralığına dönüştürülmüş standart puanları yer alacaktır. Öğrencinin alt testlerdeki ham puanlarının ortalaması 0,5’in altında ise bu öğrenci için standart puan hesaplanmayacaktır. Bu öğrencilerin sınav sonuç belgesinde; testlerin sadece doğru, yanlış ve boş sayıları yer alacaktır. Ayrıca, davranış puanı ve yıl sonu başarı puanı ile ilgili bilgilere de yer verilecektir.

Okul müdürlükleri Internet adreslerinden sınav sonuç belgesinin çıktısını alacak, onaylayıp, mühürleyerek imza karşılığı öğrenciye verecektir.

Öğrenci, 8’inci sınıfın sonunda okul tercihlerini sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra Internet üzerinden yapacaktır.
Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’na (6 veya 7’nci sınıfa) başvuran öğrenciler için sınav sonuç belgesi 31 Temmuz 2008 tarihinden sonra yayımlanacaktır.

2.12 SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

 1. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
 2. Cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması/eksik çıkması,
 3. Herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan öğrencinin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,
 4. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,
 5. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,
 6. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
 7. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması,
 8. Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,
 9. Cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin kopya analizi sonucunda ikili/toplu kopya tespit etmesi,
 10. Sınav evrağına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri)

durumlarında Merkezi Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerinin ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı/testi geçersiz sayılır.

2.13 SINAV İTİRAZLARI     

  1. Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sonuçlara yapılacak olan itirazlar Internet’ten yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yapılabilecektir.
  2. İtirazların incelenmesi için öğrenci velisi T.C. Ziraat Bankası Beşevler/Ankara Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin 5495218/5001 numaralı hesabına 10 (on) YTL yatırılması gerekmektedir.
  3. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da çıkarılan öğrencinin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
  4. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
  5. İtirazların cevaplanmasında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
  6. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

Sınav Merkezinde bulunan her türlü sınav evrağının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, öğrenci dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

Bu sınavlara başvurmuş olanlar, bu kılavuzda yer alan hükümlerle ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılırlar.

be bilgi MEB den alınmıştır.
 
 
 © 2007 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tüm hakları saklıdır.
Tel: 0 (312) 296 94 00 Faks: 0 (312) 223 87 36 E-Posta:egitek@meb.gov.tr

 
Anket
 


hangi takım daha iyi?
FENERBAHÇE SK
GALATASARAY SK
BEŞİKTAŞ JK
Trabzon SK

(Sonucu göster)


Facebook beğen
 
Reklam
 
Duyurular
 
SİTEMİZDE İYİ EĞLENCİLER
Takvim
 
 
Reklam
 
Anlamlı sözler Skype indir
 
Bugün 29305 ziyaretçi (53313 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=